Verslo konsultavimas

Problemai išspręsti dažniausiai reikia įvairių sričių specialistų ir konsultantų, kurių patirtis ir komandinis darbas tai geriausias Jūsų problemos išsprendimo būdas.

Bendrojo valdymo konsultacijos (valdymo konsultacijos). Konsultantai teikia pagalbą sprendžiant problemas, susijusias su pačiu konsultavimo objektu ir jo plėtros perspektyvomis. Konsultantai vertina bendrą organizacijos būklę ir ją supančią aplinką; nustato organizacijos tikslus ir vertybių sistemą; rengia bendrąją plėtros strategiją; rengia prognozes; sprendžia klausimus, susijusius su filialų, skyrių ir naujų įmonių organizavimu; nuosavybės formos ar savininkų sudėties keitimu; turto, akcijų ar pajų įsigijimu; organizacinės struktūros tobulinimu ir kt. Su tokio pobūdžio užduotimis veiksmingai susitvarko tik konsultantų komandos, suburtos iš atitinkamų specialistų, turinčių praktinės verslo patirties. Paprastai tokiems projektams įgyvendinti reikia daug laiko.

Administracinio valdymo (administravimo) konsultacijos. Konsultantai teikia pagalbą sprendžiant tokias problemas, kaip bendrovių formavimas ir registracija, biuro darbo organizavimas, duomenų apdorojimas, administracinės kontrolės sistema ir kt. Pagrindinė jų užduotis – optimizuoti organizacijos valdymą. Konsultantai rengia rekomendacijas šiais klausimais: funkcijų paskirstymas tarp skyrių ir padalinių; valdymo lygių skaičiaus optimizavimas; darbo drausmės reguliavimas; raštvedybos tvarkymas; biurų ir jų įrangos planavimas ir pan.

Finansų valdymo konsultacijos. Konsultantai atlieka finansinę įmonės analizę; rengia finansavimų būdų rekomendacijas; sudaro programas investicijoms pritraukti; rengia schemas mokumui atkurti ir įmonės finansiniams srautams valdyti; tvarko mokesčius, buhalterinę apskaitą, kreditus, draudimą; vertina įmonių ar turto kainą; rengia verslo planus. Pagrindinės užduotys yra ieškoti finansinių išteklių šaltinių, vertinti ir didinti einamąjį organizacijos veiklos finansinį efektyvumą, stiprinti organizacijos finansinę būklę ateičiai.

Personalo valdymo konsultacijos. Konsultantai siekia kuo optimaliau panaudoti įmonės personalą. Personalo valdymo konsultantai rengia sprendimus, susijusius su tokiais klausimais, kaip darbuotojų atranka, personalo sudėties kontrolė, darbo užmokesčio sistema, kvalifikacijos tobulinimas ir personalo valdymas, darbų sauga ir psichologinis klimatas kolektyve.

Rinkodaros konsultacijos. Konsultantai siekia, kad įmonė, adekvačiai sąveikaudama su rinka, pasiektų savo tikslų. Rinkodaros konsultantų užduotis – užtikrinti tokį įmonės veikimą, kad būtų sukurta jos gaminamų prekių ir paslaugų faktinė paklausa. Jie analizuoja rinką ir priima sprendimus, susijusius su pardavimu, kainodara, reklama, naujos produkcijos, pakuotės kūrimu, garantiniu aptarnavimu ir kt.

Gamybos organizavimo konsultacijos. Konsultantai teikia konsultacijas gamybos ciklo klausimais: aprūpinimas medžiagomis ir technine įranga; gamybos proceso technologijos pasirinkimas; įrangos naudojimas ir techninė priežiūra; medžiagų tiekimas, jų vidinis paskirstymas; darbų paskirstymo schema; tiesioginis gamybinės veiklos valdymas; gamybos planavimas ir kontrolė; darbo našumo skatinimas; gamybos sąnaudų analizė; produkcijos kokybės vertinimas ir kontrolė; pakuotė; produkcijos tobulinimas. Konsultantai turi ne tik vadybos, bet ir specialiųjų inžinerinių ir techninių žinių.

Informacinių technologijų konsultacijos. Konsultantai padeda vadovams priimti sprendimus, susijusius su kompiuterinės įrangos pirkimu ir einamuoju remontu, duomenų apdorojimu ir perdavimu; kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos naudojimu duomenims apdoroti; informacinių sistemų ir duomenų apsauga ir pan. Konsultantai turi ilgametę darbo patirtį ir gali eiti specialistų pareigas specializuotose informacinių technologijų įmonėse, įskaitant programinės įrangos ir kompiuterinės įrangos kūrėjų arba kompiuterinės technikos platintojų pareigas.

Buhalterinės apskaitos organizavimo, tvarkymo, atkūrimo ar tobulinimo konsultacijos. Buhalterinės apskaitos konsultantai konsultuoja klientus klausimais, susijusiais su buhalterinės apskaitos procedūromis ir technologijomis (programine įranga), buhalterinės apskaitos informacijos naudojimu kontroliuojant organizacijos finansinius klausimus (biudžeto ir išlaidų santykis, prekių apyvarta, tiekimų ir poreikių vertė), sudarant metines ataskaitas akcininkams, išorės auditoriams, mokesčių inspekcijai, prognozuojant organizacijos likvidumą. Esant poreikiui, teikia buhalterinės apskaitos vedimo paslaugas.

Mokesčių konsultacijos. Viena iš pagrindinių mūsų bendrovės veiklos krypčių, nes daugelis problemų yra susiję su sudėtinga apmokestinimo sistema mūsų šalyje, dideliu teisminių ginčų dėl mokesčių skaičiumi. Tarp šioje srityje teikiamų paslaugų didžiausią Klientų paklausą turi Klientų interesų gynimas mokesčių institucijose, ikiteisminio tyrimo įstaigose ir teisme; mokesčių planavimas ir apmokestinimo optimizavimas.

Verslo procesų restruktūrizavimo konsultacijos (angl. Business process re-engineering) – verslo pertvarkymas siekiant iš esmės pagerinti svarbius organizacijos (įmonės) veiklos rodiklius. Dažniausiai atliekant restruktūrizaciją išskiriama krizių restruktūrizacija ir plėtros restruktūrizacija.

Santykių su visuomene (viešųjų ryšių) konsultacijos. Konsultantų veikla skirta pateikti visuomenei teigiamą ir tuo pat metu specifinį, išsiskiriantį prekių ar įmonės įvaizdį pasitelkiant žiniasklaidos priemones (skelbimus, interviu, straipsnius, publikacijas ir kt.), siųsti reklamos medžiagą paštu ir rengiant įvairius renginius (konferencijas, paramos akcijas ir kt.). Ši veikla yra nukreipta į plačiąją visuomenę, vyriausybines įstaigas, akcijų turėtojus ir pačios bendrovės darbuotojus.

Švietimo konsultacijos ir paslaugos. Kursai, konferencijos, „apskritieji stalai“, seminarai ir praktiniai užsiėmimai (darbo vietoje ir už jos ribų), per kuriuos konsultantai nekuria valdymo sprendimų, bet perteikia vadovams savo žinias apie tai, kaip jie yra priimami, arba teikia jiems bendrojo pobūdžio informaciją tam tkrais klausimais.