Teisinės paslaugos baudžiamajame ir bausmių vykdymo procesuose

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, kad:

Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

Asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas.

Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius.

Bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu.

Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.

Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą, taip pat ir teisė turėti advokatą.

Fizinių ir juridinių asmenų konstitucinių teisių įgyvendinimą visose baudžiamojo proceso stadijose Jums padės užtikrinti advokatai, kurie kvalifikuotai konsultuos, gins ar atstovaus Jums ikiteisminiame tyrime ir teisme, o prireikus ir teismo paskirtos bausmės vykdymo procese.

Gynėjo pasirinkimas – labai svarbus ir atsakingas sprendimas, kuriam reikia skirti tinkamą dėmesį. Netinkamo advokato pasirinkimas gali sąlygoti ne tik nepagrįstai dideles finansines išlaidas, bet ir pasmerkti Jus nepelnytai bausmei ar net įkalinimui.

Mūsų komandoje dirbantys baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso specialistai, turintys didelę ir unikalią patirtį, puikiai išmanantys baudžiamąjį procesą, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, operatyvinės veiklos subjektų darbą ir metodus, objektyviai įvertinę Jūsų problemos sudėtingumą ir mastą, padės Jums pasirinkti geriausią gynėją ir užtikrins, kad Jūs būtumėte tinkamai ir kvalifikuotai apgintas, kad būtų užtikrintos Jūsų teisės ir teisėti interesai bei atlyginta žala.

Be kvalifikuotos profesionalios pagalbos žmogui ypatingai sunku įrodyti savo nekaltumą ar mažesnį kaltės laipsnį, užsitikrinti konstitucinių ir kitų asmens teisių įgyvendinimą, būti tikram, kad bus suteiktos galimybės realizuoti visas įstatymo suteiktas teises gintis nuo kaltinimo, rinkti ir teikti įrodymus, pateikti kvalifikuotus paaiškinimus, teikti prašymus, skųsti pareigūnų veiksmus ir pan.

Istorijoje yra žinoma nemažai atvejų, kai nekalti asmenys buvo nuteisiami, o kalti išteisinami, todėl mūsų patirtis ir žinios padės Jums išvengi nepagrįstų kaltinių, o jei esate nukentėjęs nuo nusikalstamų veiksmų, mes padėsime Jums pasiekti, kad kalti asmenys būtų nubausti, o Jums padaryta žala teisingai atlyginta.

Nors dažniausiai advokato pagalba reikalinga įtariamajam ar kaltinamajam, tačiau nereikia pamiršti, kad baudžiamajame procese nemažiau svarbi ir reikalinga yra profesionali pagalba nukentėjusiajam, liudytojui ar civiliniam ieškovui. Būtent pastarieji baudžiamojo proceso dalyviai dažnai ne tik negauna kvalifikuotos pagalbos, bet ir nežino, kad jie tokią teisę turi. Mūsų nuomone, šie asmenys turi žinoti savo teises ir tinkamai jomis naudotis, siekdami apginti savo interesus bei apsaugoti savo turtą. Tokiems asmenims mes teikiame visas reikalingas konsultacijas ir paslaugas, o reikalui esant pasirūpiname ir jų ar jų šeimos narių ir turto saugumu.

Net ir teismui paskyrus bausmę, kvalifikuotos teisinės pagalbos poreikis ir svarba nesumažėja, nes tolimesnis nuteistojo likimas dažnai priklauso nuo tinkamo jo teisių ir garantijų įgyvendinimo bausmės vykdymo procese. Profesionali teisinė pagalba gali paspartinti nuteistojo išėjimą į laisvę anksčiau bausmės nustatyto laiko, pasiekti malonės ar teistumo panaikinimo prašymų tenkinimą.